Všeobecná pravidla

Tato servisní pravidla upravují činnost firmy Daniela Bartošáková, IT Servis Bart (dále jen firma). Servisní pravidla firmy jsou dostupná na webových stránkách www.itservisbart.cz.V následujícím textu je použita tato terminologie: „servis“, kterým se pro tyto účely rozumí veškeré nabízené služby, „zhotovitel“, kterým se rozumí firma Daniela Bartošáková, IT Servis Bart.V případě, že zákazník předává zařízení zhotoviteli k servisu, bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly.

 

Převzetí a předání zařízení zákazníkovi

Při převzetí zařízení od zákazníka, vystaví zhotovitel na vyžádání přijímací protokol. Následně provede zhotovitel diagnostiku zařízení a vyčíslí cenu servisu. Cena za servis je následně dojednána ústně (telefonicky, osobně) či písemně – e-mailem. Při předání zařízení zákazníkovi vystaví zhotovitel předávací protokol, který slouží rovněž jako dokument při vyřizování záruky. Bez tohoto dokumentu nelze považovat opravu za záruční. Zákazník je povinen zkontrolovat stav zařízení po převzetí do 24 hodin, jelikož na pozdější reklamace související s provedenu prací, nebude brán zřetel jako na záruční. V případě, že si zákazník zařízení nevyzvedne do 6 měsíců, od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, zhotovitel provede likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak použít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti se servisem zařízení.

 

Reklamace a záruka

V případě, že zákazník reklamuje zařízení do 24 hodin, zhotovitel provede diagnostiku zařízení. Pokud se ukáže, že je chyba na straně zhotovitele, bude zákazníkovi nabídnuto jedno z těchto možných řešení: odstranění reklamované závady nebo vrácení peněz za předchozí provedený servis, případně uskutečnění jiného řešení po dohodě se zákazníkem – např. přiměřené snížení ceny servisu. Reklamaci je povinen zhotovitel vyřídit do 30 dnů od převzetí reklamovaného zařízení.
Reklamace nemusí být uznána v těchto případech:
a) Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo se servisem provedeným na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu na předávacím protokolu.
b) Neprojeví-li se reklamovaná závada během diagnostiky a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.
c) Je-li příčinou závady fyzické poškození nebo znečištění zařízení.
Zhotovitel poskytuje záruku na opravu zařízení po dobu 6 měsíců ode dne převzetí. Zhotovitel neručí za data uložená na zařízení a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. V případě, že zákazník požaduje provedení zálohy dat, musí to být ujednáno jako služba dle platného ceníku. Zhotovitel neposkytuje záruku na zakoupené zboží, tuto reklamaci zhotovitel pouze vyřizuje se subdodavatelem.

 

Ochrana dat a osobních údajů

S osobními údaji zákazníka je vždy nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Zákazník vždy stvrzuje svým podpisem, že s tímto souhlasí v Přijímacím protokolu. Uživatelská data uložená na opravovaných zařízeních nemá zhotovitel právo nijak šířit či uchovávat pro vlastní účely.

Servisní pravidla nabývají účinnost dne 19. 8. 2020. Změny servisních pravidel vyhrazeny.